המודל התכנוני


שיתוף הציבור בתכנון– שקיפות בתכנון ומיצוי זכויות הבעלים באמצעות הכנת דוח חברתי לתכנון ולבנייה

תוכן הקורס

הקורס כולל

2 מקטעים

4 שיעורים